รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชา 1.เคมี 2.จุลชีววิทยา 3.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.คณิตศาสตร์ 5.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7.คหกรรมศาสตร์ 8.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9.สาธารณสุขชุมชน 10.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13.เกษตรศาสตร์ 14.เทคโนโลยีการผลิตพืช 15.วิศวกรรมไฟฟ้า

Read More

รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา 1.เคมี 2.จุลชีววิทยา 3.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.คณิตศาสตร์ 5.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7.คหกรรมศาสตร์ 8.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9.สาธารณสุขชุมชน 10.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13.เกษตรศาสตร์ 14.เทคโนโลยีการผลิตพืช 15.วิศวกรรมไฟฟ้า  

Read More

รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชา 1. เคมี 2. จุลชีววิทยา 3. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4. คณิตศาสตร์ 5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7. คหกรรมศาสตร์ 8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9. สาธารณสุขชุมชน 10. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13. เกษตรศาสตร์ 14. เทคโนโลยีการผลิตพืช 15. วิศวกรรมไฟฟ้า

Read More

รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง – สมศ – รอบสาม – รอบสอง – รอบหนึ่ง – สกอ – ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2557 2. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ – สมศ – รอบสาม – รอบสอง – รอบหนึ่ง – สกอ – ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2557   – ปีการศึกษา 2558 

Read More
1 2