รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา 1.เคมี 2.จุลชีววิทยา 3.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.คณิตศาสตร์ 5.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7.คหกรรมศาสตร์ 8.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9.สาธารณสุขชุมชน 10.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13.เกษตรศาสตร์ 14.เทคโนโลยีการผลิตพืช 15.วิศวกรรมไฟฟ้า  

Read More

รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชา 1. เคมี 2. จุลชีววิทยา 3. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4. คณิตศาสตร์ 5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7. คหกรรมศาสตร์ 8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9. สาธารณสุขชุมชน 10. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13. เกษตรศาสตร์ 14. เทคโนโลยีการผลิตพืช 15. วิศวกรรมไฟฟ้า

Read More

รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง – สมศ – รอบสาม – รอบสอง – รอบหนึ่ง – สกอ – ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2557 2. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ – สมศ – รอบสาม – รอบสอง – รอบหนึ่ง – สกอ – ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2557   – ปีการศึกษา 2558 

Read More

ฐานข้อมูลนักวิจัย

ฐานข้อมูลนักวิจัย

รายชื่อนักวิจัย นางกรองทิพย์   เนียมถนอม นายกฤษณะ กันอ่ำ นางสาวเกตุน์ณนิภา วันชัย นายคงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ นายจำลอง ศรีสง่า นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ นางจุฑามาศ ศุภนคร นางชัชฎาพร องอาจ นายชัยพฤกษ์ ชูดำ นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์ นางนฤนาท จั่นกล้า นางสาวภควดี สุขอนันต์ นางสาวภัททิรา หอมหวล นางสาวยุพิน พวกยะ นางรงรอง แรมสิเยอ นางสาววชิรา ปูชตรีรัตน์ นางวราภรณ์ สุขสุชะโน นางสาววิมล กิตติรักษ์ปัญญา นางสาววิมลพรรณ รุ่งพรหม นางศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล นางสาวศุกรวรรณ แซ่อึ้ง นางสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง นายอร่าม ชนะโชติ นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง นางสาวกาญจนา สาธุพันธ์ นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา นางชุติมา แก้วกระจาย นางธนิดา ยงยืน นางพัชรี สินธุนาวา นางสาวประดินันท์ เอี่ยมสะอาด นางสาวรุ่งรัตน์ สมานหมู่ นางสาวภัทรวดี โตปรางกอบสิน นางสาววรรณิศศา มุมทอง นายศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ นายสาโรช ปุริสังคหะ นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง นางสุภาพร ณ…

Read More
1 2