แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด

สรุปคะแนนหลักสูตร 11 ตัวบ่งชี้ สรุปคะแนนหลักสูตร 13 ตัวบ่งชี้ เอกสาร “ระบบและกลไกการดำเนินงานระดับหลักสูตร 14 ระบบ” แบบฟอร์ม KM 2557 แบบฟอร์ม E-SAR หลักสูตร อ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) ส่วนสรุป – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 1 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 2 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 3 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 4 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 5 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 6 แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ ปีการศึกษา 2557 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน 2557 หลักสูตร คณะ สถาบัน แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร สาขาวิชา (แก้ไขใหม่) ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ตัวอย่าง 3.1 แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555…

Read More

สำหรับนักวิจัย

สำหรับนักวิจัย

  คลินิกวิจัย ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย แบบฟอร์มดาวน์โหลด การเบิกจ่ายทุนวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย      

Read More
1 2