รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง – สมศ – รอบสาม – รอบสอง – รอบหนึ่ง – สกอ – ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2557 2. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ – สมศ – รอบสาม – รอบสอง – รอบหนึ่ง – สกอ – ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2557   – ปีการศึกษา 2558 

Read More