ฐานข้อมูลนักวิจัย

ฐานข้อมูลนักวิจัย

รายชื่อนักวิจัย นางกรองทิพย์   เนียมถนอม นายกฤษณะ กันอ่ำ นางสาวเกตุน์ณนิภา วันชัย นายคงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ นายจำลอง ศรีสง่า นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ นางจุฑามาศ ศุภนคร นางชัชฎาพร องอาจ นายชัยพฤกษ์ ชูดำ นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์ นางนฤนาท จั่นกล้า นางสาวภควดี สุขอนันต์ นางสาวภัททิรา หอมหวล นางสาวยุพิน พวกยะ นางรงรอง แรมสิเยอ นางสาววชิรา ปูชตรีรัตน์ นางวราภรณ์ สุขสุชะโน นางสาววิมล กิตติรักษ์ปัญญา นางสาววิมลพรรณ รุ่งพรหม นางศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล นางสาวศุกรวรรณ แซ่อึ้ง นางสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง นายอร่าม ชนะโชติ นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง นางสาวกาญจนา สาธุพันธ์ นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา นางชุติมา แก้วกระจาย นางธนิดา ยงยืน นางพัชรี สินธุนาวา นางสาวประดินันท์ เอี่ยมสะอาด นางสาวรุ่งรัตน์ สมานหมู่ นางสาวภัทรวดี โตปรางกอบสิน นางสาววรรณิศศา มุมทอง นายศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ นายสาโรช ปุริสังคหะ นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง นางสุภาพร ณ…

Read More

วิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์

วิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

Read More

แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด

สรุปคะแนนหลักสูตร 11 ตัวบ่งชี้ สรุปคะแนนหลักสูตร 13 ตัวบ่งชี้ เอกสาร “ระบบและกลไกการดำเนินงานระดับหลักสูตร 14 ระบบ” แบบฟอร์ม KM 2557 แบบฟอร์ม E-SAR หลักสูตร อ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) ส่วนสรุป – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 1 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 2 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 3 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 4 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 5 – ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(ปตรี) องค์ประกอบที่ 6 แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ ปีการศึกษา 2557 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน 2557 หลักสูตร คณะ สถาบัน แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร สาขาวิชา (แก้ไขใหม่) ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ตัวอย่าง 3.1 แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555…

Read More

สำหรับนักวิจัย

สำหรับนักวิจัย

  คลินิกวิจัย ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย แบบฟอร์มดาวน์โหลด การเบิกจ่ายทุนวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย      

Read More