วิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  2. ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  3. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

  4. ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘