ฐานข้อมูลนักวิจัย

รายชื่อนักวิจัย
นางกรองทิพย์   เนียมถนอม
นายกฤษณะ กันอ่ำ
นางสาวเกตุน์ณนิภา วันชัย
นายคงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
นายจำลอง ศรีสง่า
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
นางจุฑามาศ ศุภนคร
นางชัชฎาพร องอาจ
นายชัยพฤกษ์ ชูดำ
นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์
นางนฤนาท จั่นกล้า
นางสาวภควดี สุขอนันต์
นางสาวภัททิรา หอมหวล
นางสาวยุพิน พวกยะ
นางรงรอง แรมสิเยอ
นางสาววชิรา ปูชตรีรัตน์
นางวราภรณ์ สุขสุชะโน
นางสาววิมล กิตติรักษ์ปัญญา
นางสาววิมลพรรณ รุ่งพรหม
นางศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
นางสาวศุกรวรรณ แซ่อึ้ง
นางสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
นายอร่าม ชนะโชติ
นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
นางสาวกาญจนา สาธุพันธ์
นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา
นางชุติมา แก้วกระจาย
นางธนิดา ยงยืน
นางพัชรี สินธุนาวา
นางสาวประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
นางสาวรุ่งรัตน์ สมานหมู่
นางสาวภัทรวดี โตปรางกอบสิน
นางสาววรรณิศศา มุมทอง
นายศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ
นายสาโรช ปุริสังคหะ
นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง
นางสุภาพร ณ หนองคาย
นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ
นายอธิบ โพทอง
นายอภิวัฒน์ แก้วทอง
นายคมศักดิ์ หาดขุนทด
นางจินดา นัยผ่องศรี
นายเจริญ จันทร์ทาโล
นายชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
นายชาญณรงค์ น้อยบางยาง
นางนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
นายบุญล้ำ สุนทร
นางปิยธิดา สุดเสนาะ
นางปรัชวนี พิบำรุง
นางพวงชมพู หงษ์ชัย
นายพิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
นายไพฑูรย์ สมัครกิจ
นางสาววีรภัทร ภัทรกุล
นายศานิต สวัสดิกาญจน์
นายกรุง ลือวัฒนา
นางสาวขวัญศิริ ทองพูน
นางสาวจันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์
นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
นางสาวชลธิชา แก้วอนุชิต
นางสาวช่อเพชร จำปี
นายธีรพล ทรัพย์บุญ
นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
นางนันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
นายณัฐวุฒิ จั่นทอง
นายพชฏ นรสิงห์
นายพิทยา ใจคำ
นางสาวปทิตตา นาควงศ์
นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นายวิปัศย์กร คล้ายเกตุ
นางสาววัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์
นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม
นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
นายสุทัศน์ อู่ทอง
นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
นางสาวสุนันทา คะเนนอก
นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์
นายอภิชิต กระจ่างเย่า
นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์
นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ
นางสาวเบญจวรรณ มหิทธิรุกข์
นางสาวสุพิชญา คำคม
นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม
นางสาวยุพาภรณ์ ศิริโสม
นายพิชิต โชดก
นายสายชล สุขญาณกิจ
นางสาวปวีณา รัตนเสนา
นางสาวเพชรกุล วางมูล
นายวิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
นางสาวภารดี แซ่อึ้ง
นายวุฒิพงษ์ แปงใจ
นางสาวจันทกานต์ นุชสุข
นายชิราวุธ ปุญณวิช
นายพงศ์ธร รักซ้อน
นายพงระภี ศรีสวัสดิ์