รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง

– สมศ

– รอบสาม

– รอบสอง

– รอบหนึ่ง

– สกอ

– ปีการศึกษา 2555

– ปีการศึกษา 2556

– ปีการศึกษา 2557

2. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ

– สมศ

– รอบสาม

– รอบสอง

– รอบหนึ่ง

– สกอ

– ปีการศึกษา 2555

– ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ

ปีการศึกษา 2558 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ