รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชา
1. เคมี
2. จุลชีววิทยา
3. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. คณิตศาสตร์
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คหกรรมศาสตร์
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. สาธารณสุขชุมชน
10. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. เกษตรศาสตร์
14. เทคโนโลยีการผลิตพืช
15. วิศวกรรมไฟฟ้า