รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชา
1.เคมี
2.จุลชีววิทยา
3.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4.คณิตศาสตร์
5.วิทยาการคอมพิวเตอร์
6.เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.คหกรรมศาสตร์
8.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9.สาธารณสุขชุมชน
10.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13.เกษตรศาสตร์
14.เทคโนโลยีการผลิตพืช
15.วิศวกรรมไฟฟ้า