ข้อมูลทั่วไป

cropped-logosci.png

ปรัชญา

คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

• เป็นแหล่งเรียนรู้
• ชูคุณธรรม
• นำท้องถิ่น
• สานศิลป์มรดกโลกสู่สากล

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทาง วิชาการ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
๓. สืมสาน ทำนุบำรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในหลากหลายมิติ
๔. พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร
๕. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
๖. ผลิตและพัฒนาครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
๗. เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนางานสู่การเป็นเลิศ
๘. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกัมท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อุดมศึกษา เป็นที่พึ่งพาให้ท้องถิ่น
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืมสานแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาน้อมนำสู่การปฏิบัติ
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑๑. สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
๑๒. ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัฒน์

Leave a Comment

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>